Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Download

Artikel 1: definities

In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: a. opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden en/of diensten, al dan niet onder bijleveren van goederen en/of materialen. b. opdrachtnemer: de (rechts-)persoon die de opdracht als bedoeld onder a heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte of aan bod heeft uitgebracht.

Artikel 2: algemeen

1. De onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden gelden voor alle door de opdrachtnemer gesloten overeenkomsten van welke aard ook en zijn van toepassing behoudens wijzigingen, welke door de opdrachtnemer uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd.

2. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden algemene voorwaarden van opdrachtgevers voor met de opdrachtnemer aangegane transacties slechts voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voor waarden. In geval van twijfel omtrent de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is prevaleren de voorwaarden van de opdrachtnemer.

Artikel 3: aanbiedingen/offertes

1. Alle aanbiedingen, offertes, alle brochures en informatie, in welke vorm ook, van de opdrachtnemer zijn steeds vrijblijvend. De door de opdrachtnemer met haar opdrachtgevers gesloten overeenkomsten zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn ge sloten of opdrachtnemer met de daadwerkelijke uitvoering daarvan reeds is begonnen.

2. Overeenkomsten, door bemiddeling van medewerkers van de opdrachtnemer dan wel derden waarvan de opdrachtnemer zich bedient, zijn slechts bindend, indien deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn gesloten of opdrachtnemer met de daadwerkelijke uitvoering daarvan reeds is begonnen.

3. Een aanbod dan wel offerte wordt in ieder geval geacht te zijn verworpen indien dit niet binnen één maand na of­ferte datum is aanvaard. 4. Voor telefonische opdrachten of wijziging van opdrachten aanvaardt de opdrachtnemer geen verantwoordelijkheid, tenzij deze schriftelijk door de opdrachtnemer zijn bevestigd. De schriftelijke bevestiging door de opdrachtnemer is alsdan tussen partijen bindend.

Artikel 4: prijzen

1. Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.

2. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van de opdrachtnemer: – vermeld in Nederlandse valuta (euro); – gebaseerd op tijdens de offerte respectievelijk order datum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten; – gebaseerd op levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats van opdrachtnemer; – exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten; – exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering;

3. De opdrachtnemer is gerechtigd om de overeengekomen prijzen te verhogen – onder andere – bij stijging van de in de opdracht van de opdrachtgever begrepen door de opdrachtnemer in te kopen materialen, die voor uitvoering van de order nodig zijn, bij extra kosten in verband met de afvoer van (chemisch) afval bij wijziging van overheidstarieven, bij verandering van vracht-, verzekerings- en overige vervoerskosten, bij verandering van loon, sociale werkgeverslasten en andere arbeidsvoorwaarden, ernstige afwijkingen der valutaverhoudingen en dergelijke omstandigheden die zich voordoen na aanvaarding van een order. De opdrachtnemer is in ieder geval gerechtigd om de overeengekomen prijzen jaarlijks te verhogen , indien het jaar totaalindexcijfer van de regelingslonen in enig toekomstig jaar een verhoging zal blijken te hebben ondergaan. Onder indexcijfer van de lonen wordt ten deze verstaan het door het Centraal Bureau van de Statistiek te ‘s-Gravenhage (CBS) te publiceren indexcijfer van de consumentenprijsindex werknemersgezinnen met laag inkomen, op basis het jaar van de datum waarop de oorspronkelijke overeengekomen prijs werd overeengekomen = 100, zoals dit – naar de situatie ultimo van iedere maand – voor de eerste maal in het Statistisch Bulletin van het CBS wordt gepubliceerd. Dit jaar wordt hierna aangeduid als “basisjaar”. Indien het jaartotaalcijfer van enig toekomstig jaar, vergeleken met dat van het basisjaar, een verhoging blijkt te hebben ondergaan, zal de overeengekomen prijs worden verhoogd en worden bepaald door het oorspronkelijke overeengekomen bedrag te vermenigvuldigen met een breukgetal, waarvan de teller wordt gevormd door het jaartotaalcijfer van het betreffende toekomstig jaar en de noemer door het totaalcijfer van het genoemde basisjaar. Voor de vaststelling van toekomstige verhogingen van de oorspronkelijke overeengekomen prijs zal een overeenkomstige procedure worden gevolgd als bij bepaling van het bedrag van de eerste verhoging.

Artikel 5: levering/leveringstermijn

1. De opdrachtnemer zal ernaar streven de levering te laten geschieden binnen de normale daarvoor geldende termijn, alsook binnen de door opdrachtnemer opgegeven termijn.

2. Indien een opdracht moet worden bespoedigd, zulks in afwijking van hetgeen in de orderbevestiging is op genomen, kan de opdrachtnemer het daartoe te verrichten overwerk en de eventueel gemaakte extra kosten bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

3. De opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient de op drachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

4. De opdrachtnemer is niet gebonden aan een (leverings-) termijn, die niet meer gehaald kan worden, vanwege buiten de macht van de opdrachtnemer gelegen omstandigheden, die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen opdrachtnemer en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden. Indien opdrachtnemer zaken dient te bewerken dan geldt een overeengekomen leveringstermijn slechts voor zoveel deze zaken op de overeengekomen tijd bij opdrachtnemer zijn aangeleverd.

5. Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is de opdrachtnemer gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen ter zake van wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan opdrachtgever te betalen.

6. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering vanaf het bedrijf van de opdrachtnemer. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen het bedrijf, het magazijn of een andere opslagplaats van opdrachtnemer verlaten. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door opdrachtnemer, op de factuur of anderszins, wordt aangegeven.

7. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/ of de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dienen op de aflevering bon, de factuur en/of de vervoersdocumenten van opdrachtnemer te worden vermeldt, dan wel indien dit alles niet mogelijk is dienen deze tekorten of beschadigingen terstond, zowel telefonisch als schriftelijk, aan opdrachtnemer te worden gemeld, bij gebreke waarvan opdrachtnemer nimmer enige aansprakelijkheid zal aanvaarden. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

Artikel 6: wijzigingen in opdrachten

1. Wijzigingen – hetgeen staat ter beoordeling van op drachtnemer – in de oorspronkelijke order van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdracht gever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden bij opdrachtgever extra in rekening gebracht.

2. Door de opdrachtgever na het verstrekken van de opdracht alsnog verlangde wijzigingen en de uitvoering daarvan moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of telefonisch doorgegeven, dan is het risico voor tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van de opdrachtgever. Verlangde wijzigingen gelden slechts als te zijn overeengekomen, indien op drachtnemer deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft bevestigd.

3. Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht aangebracht kunnen ten gevolge hebben dat de voor de verandering overeengekomen leveringstijd door de opdrachtnemer buiten haar verantwoordelijkheid wordt overschreden.

Artikel 7: retentierecht

Wanneer de opdrachtnemer goederen van de opdrachtgever onder zich heeft, is de opdrachtnemer gerechtigd die goederen onder zich te houden tot voldoening van alle openstaande factuurbedragen en van alle kosten, hoe ook genaamd, die de opdrachtnemer heeft besteed ter uitvoering van opdrachten van diezelfde opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere goederen van de opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft verschaft. Het recht tot retentie heeft de opdrachtnemer ook in het geval de opdrachtgever in staat van faillissement komt te verkeren of surseance van betaling heeft aangevraagd.

Artikel 8: transport/risico

1. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijk wordt, indien geen nadere aanwijzing door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer is verstrekt, door opdracht bepaald, zonder dat opdrachtnemer daarvoor enige aansprakelijkheid draagt. Eventuele specifieke wensen van de opdrachtgever inzake transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de opdrachtgever verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

2. De verzending van goederen geschiedt steeds, ook in dien Franco levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de opdrachtgever, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 9: gebreken/klachttermijnen

1. Klachten over de verrichte werkzaamheden en/of diensten en/of de levering van materialen en/of goederen en/of materialen dienen door de opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking daarvan schriftelijk te worden gemeld aan de opdrachtnemer.

2. Indien een klacht gegrond is, zal de opdrachtnemer de werkzaamheden en/of diensten alsnog verrichten en/ of de goederen en/of materialen alsnog leveren, zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. De laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden en/of diensten en/of de levering van goederen en/of materialen niet meer mogelijk of zinvol is, zal de opdrachtnemer slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13.

4. Het indienen van een klacht ontslaat de opdrachtgever nimmer van zijn {betalings)verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer en kan die verplichtingen ook niet opschorten, alles tenzij in een aanhangige procedure een beroep op opschorting wordt gedaan en dan slechts totdat in die procedure uitspraak is gedaan, dan wel het geschil in der minne tot een einde is gekomen.

Artikel 10: aansprakelijkheid

1. Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw is opdrachtnemer niet ge houden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder begrepen immateriële schade, bedrijfsschade, stagnatieschade etc., aan roerend en/of onroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij de opdrachtgever als bij derden. Voorts is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor schade in de vorm van omzetderving of verminderde goodwill van het bedrijf of het beroep van de opdrachtgever en/of derden. Voor- zover de opdrachtnemer voor de uitvoering van de over eenkomst (mede) afhankelijk is van al dan niet door hem ingeschakelde derde{n), zullen tekortkomingen die het gevolg zijn van handelen of nalaten van deze derde{n) ook niet aan de opdrachtnemer toegerekend kunnen worden.

2. De eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer, uit welke hoofde dan ook, daaronder begrepen die uit eventuele toerekenbare tekortkoming, zal nimmer meer bedragen dan het netto factuurbedrag, exclusief porti, terzake van de verrichte leveranties en/of diensten waaruit de eventuele schade is ontstaan. Deze aansprakelijkheids beperking geldt indien en voorzover de aansprakelijkheidsassuradeuren van opdrachtnemer geen dekking ver lenen terzake van schade toegebracht aan opdrachtgever en/of aan derden.

3. De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien de opdrachtgever de opdrachtnemer onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming en de opdrachtnemer ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichting tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat de opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

4. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schade vergoeding is dat de opdrachtgever de schade zo spoedig mogelijk, doch niet later dan 8 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij de opdrachtnemer meldt.

5. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de op drachtgever aan de opdrachtnemer is geleverd.

Artikel 11: overmacht

1. Tekortkomingen van een opdrachtnemer in de nakoming van de overeenkomst dan wel enige rechtshandeling kunnen niet aan hem worden toegerekend indien zij niet te wijten zijn aan zijn schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen. Overmacht situaties worden steeds aangemerkt als niet aan de opdrachtnemer toe te rekenen en geven de opdrachtgever geen recht tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst of tot schadevergoeding.

2. Bij overmacht heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van het werk voort te zetten op het moment dat zulks weer mogelijk is, op welk moment de opdrachtnemer ook gerechtigd is eventuele prijswijzigingen door te berekenen. Indien de uitvoering van een overeenkomst blijvend onmogelijk zal zijn wegens overmacht aan de zijde van opdrachtnemer, is opdrachtgever gehouden aan opdrachtnemer een vergoeding te betalen van naar rato van hetgeen reeds door opdrachtnemer aantoonbaar is gepresteerd.

Artikel 12: vertrouwelijke informatie

Elk van partijen staat ervoor in dat alle voor en na het aangaan van de overeenkomst van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim zal blijven. De informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 13: restanten

Zonder nadere instructie van de opdrachtgever heeft de opdrachtnemer het recht restanten en andere materialen, na volledige afhandeling van de opdracht met inachtneming van een termijn van twee weken aan de opdrachtgever te retourneren. De kosten daarvan alsmede van de verpakking zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 14: annulering

1. Annulering door de opdrachtgever van een door de opdrachtnemer geaccepteerde order is alleen dan geldig indien dit bij aangetekend schrijven rechtstreeks aan op drachtnemer geschiedt en de annulering door opdrachtnemer voor akkoord wordt verklaard.

2. Nadat de opdrachtnemer akkoord is gegaan met de annulering is de opdrachtgever gehouden aan opdrachtnemer in ieder geval te vergoeden alle, ter uitvoering van de overeenkomst, gemaakte kosten en/of door de annulering geleden dan wel nog te lijden schade, alsmede de hierdoor veroorzaakte winstderving, ongeacht de overige rechten van opdrachtnemer.

3. Indien een gereedgekomen order, om welke reden dan ook wordt geweigerd binnen de geldende overeenkomst, blijven de goederen ter beschikking van de afnemer staan en is opdrachtgever gehouden aan opdrachtnemer te vergoeding alle, ter uitvoering van de overeenkomst gemaakte kosten en/ of door de afname weigering geleden dan wel nog te lijden schade, alsmede de hierdoor veroorzaakte winstderving, ongeacht de overige rechten van opdrachtnemer.

Artikel 15: betaling

1. De factuurdatum is bepalend voor de aanvang van de betalingstermijn.

2. De betaling dient te geschieden, zonder aftrek van enige korting en, indien anders is overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum, zodanig dat de gelden binnen die termijn door opdrachtnemer zijn ontvangen. De op het bankafschrift van opdrachtnemer aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

3. Verrekening is nimmer toegestaan.

4. de opdrachtnemer is ongeacht de overeengekomen betalingscondities gerechtigd om voor de volledige uitvoering voldoende zekerheid te verlangen en de afwerking van de order te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven.

5. Indien een langere kredietgeving dan 14 dagen na factuurdatum wordt genomen, is de opdrachtgever 1% rente per maand verschuldigd over het factuurbedrag inclusief BTW. Een gedeelte van de maand wordt als een hele maand gerekend. De vertragingsrente gaat in op de dag van aflevering van de goederen of op de factuurdatum.

Artikel 16: incassokosten

Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het na komen van een of meer van zijn verplichtingen dan komen zowel de gerechtelijke kosten als de buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 17: ontbinding

1. Indien opdrachtgever aan een van zijn verplichtingen uit een met opdrachtnemer gesloten overeenkomst niet, dan wel niet tijdig voldoet, heeft opdrachtnemer het recht de betreffende overeenkomst, dan wel alle met opdracht gever gesloten overeenkomsten te ontbinden door een enkele schriftelijke mededeling en zonder ingebrekestelling, zonder dat enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, onverminderd alle andere rechten van opdrachtnemer, in het bijzonder het recht op volledige schadevergoeding, de in en buiten rechte gemaakte kosten hieronder begrepen.

Artikel 18: geschillenregeling

Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 19: verzekering

Goederen worden opgeslagen voor risico van de opdrachtgever. De te verwerken of te bezorgen goed eren kunnen tegen diefstal, fraude, vermissing, zoekraken en/of beschadigen worden verzekerd ten verzoeken ten laste van de opdrachtgever door tussenkomst van de op drachtnemer.

Artikel 20: bescherming

1. De opdrachtgever garandeert dat alle wettelijke voorschriften betreffende de te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften die bij of krachtens wettelijke bepalingen zijn gesteld, stipt in acht zijn genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht en vrijwaart hiertoe opdrachtnemer. De opdrachtgever zal de opdrachtnemer alle ter zake gevraagde informatie per omgaande schriftelijk verstrekken. De op drachtnemer zal voor een naar de stand van de techniek adequate beveiliging van de gegevens zorgdragen.

2. De opdrachtgever is op de hoogte van het feit dat de ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van opdrachtnemer of diens licentiegevers bevatten. De opdrachtgever verbindt zich de programmatuur, apparatuur en materialen geheim te houden, niet aan derden bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem/haar ter beschikking is gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van de op drachtgever die niet noodzakelijkerwijs programmatuur, apparatuur en/of andere materialen van opdrachtnemer behoeven te gebruiken.

Download